Mark
Projekti / Projects


Urban Kmet, Kai Simon Stöger & Jasmina Založnik

B-mapping

Foto: Urban Kmet(Slo)
B-mapiranje goji igro načrtovanja skupnosti. K sodelovanju vabimo delovne skupine ali/in nudimo občinstvu izkušnje “telesnih obzorij/horizontov” idej, ki se porajajo v skupini in so povezane prav z določenim trenutkom ali večjim časovnim razponom.
            Izraz “mapiranje” je postal širok pojem, ki se ga uporablja za različne namene, med drugim kot ena izmed oblik umetniškega urjenja/prakse. B-mapiranje se loteva pojma mapiranja z nekoliko drugačne perspektive. Ne teži k risanju zemljevidov krajev, ki jih odločilno oblikuje gledalčevo zaznavanje in percepcija, pač pa za izhodiščno točko vzame telo in njegovo umeščenost ter način umeščanja v prostor.
            B-mapiranje je umetniški projekt, ki omogoča skupinsko pogajanje o tem, kaj je na tehtnici in kaj želimo kot skupina zgraditi. Ustvarjalci igre smo jo razvijali več kot tri leta in preverjali njeno strukturo z različnimi skupinami v različnih okoliščinah. Tako smo uspeli ustvariti osnovna orodja, ki se jih da uporabljati v različnih okoliščinah. A tudi projekt kot celoto z njegovo odprto strukturo in različnimi protokoli, je orodje samo po sebi.
            Projekt poskuša preseči utečene strukture dvodimenzionalnega risanja in brainstorminga tako, da prenese misli v prostor in omogoča preigravanje njihovih položajev v prostoru. Značilno za orodje kot je B-mapiranje, je, da se ustvari zemljevid, ki je močno, če ne povsem, odvisen od konteksta, vsebine in potreb. Orodje, ki se ga da razširiti, uporabiti, razviti. In ima jasno ter trdno izhodišče in se prilagaja, premika, razvija glede na posamične potrebe in kontekste. Namen je, da se omogoči lažja, hitrejša, nepredvidena povezava, komunikacija in integracija različnih deležnikov: sodelavcev, institucij, družb. Pri tem uporablja različne razlike med zemljevidom na papirju in zemljevidu kot procesu, ki se ustvarja oziroma tke iz naših prisotnostnosti. Tako je pogajanje o položajih in med položaji v zemljevidu pomembnejše od “končnega” položaja stvari. Neprestano premeščanje položajev ne zmanjša dobrobiti procesa ustvarjanja zemljevida, kvečjemu doda kako dobrobit več kot ustvarjen zemljevid na papirju.
            B-mapiranje je zraslo na tem polju želja. Lahko je orodje za načrtovanje, za nahajanje skupnega imenovalca ali pa sinergij. Omogoča razumeti situacijo iz različnih vidikov in najti strukture, ki se ogibajo osredotočanja samo na osrednji vidik. Zato lahko spoji razne načine strukturiranja in doprinese k odkritju novega pristopa k situaciji, drugim spet razčisti vizijo, kakšen bi lahko bil možen pristop te strukture, vlog udeleženih in hkrati lahko preusmeri pozornost na negotovosti in kako jih prebroditi in z njimi delati.
            B-mapiranje je projekt Nomad Dance Institute, ki je nastal na prvem srečanju Nomad Dance Institute konec septembra 2013 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Je sodelovanje med Urbanom Kmetom, Kai Simon Stöger in Jasmino Založnik. Od takrat so se srečevali v različnih mestih, delali z najrazličnejšimi skupinami.
            B-mapiranje je vplivalo na nastanek Duck Shaped Triangle, projekt Kai Stöger, ki se je začel leta 2016, in s katerimi si deli dramaturška orodja.
            B-mapiranje sta uporabila Dejan Srhoj in Nina Božič v delavnici  “Innovation leaders for courageous ideas - Eskilstuna Municipality, Sweden”, 2014 in 2015.
            B-mapiranje je bil prvi korak raziskave in projekta Darka Dragicevića, Martina Sonderkampa in Jasmine Založnik, ki se je izoblikoval v uprizoritveno instalacijo Approximations, 2015.(En)
B-Mapping is a collaboration project that is fostering game in the planning of communities.
            We invite working groups and/or the public to experience “bodily horizons”1 of certain ideas and groups, that either exist in the moments or in a larger scale of time.
            Although mapping has become a wide term used for various purposes and have been spread around as artistic practice, B-MAPPING is confronting the notion of mapping from different perspective, as it does not strive to draw maps from the city, acknowledging it differently from the viewer in order of sensing and perceiving, but with taking the issue of the body as it starting point.
            B-MAPPING is an artistic project to negotiate together on what is at stake and what we want to build. It has been developed for more than three years and has been tested and created with various groups and on various occasions. By doing so, we managed to create a base, a tool for various occasions, however, the project, as perceived (open structure and various protocols that are used in different occasions) is a tool in itself. It tries to overcome traditional structures of two-dimensional drawings and brainstorming, bringing thoughts into space and considering their position in a playful way. It is specific for this tool (B-Mapping) that the kind of map that shall be created is depending on the context, the content and the current needs. A tool that could be spread, used and developed further. It is based on the clear proposition, which defines the begging, but adapts, shifts and develops due to the specific needs and particular context in which it is used in order to give a chance to connect, interact and integrate various collaborators, institutions and societies, since it points out this various difference between a map on the paper and a mapping as a process, created in real time where the negotiation of the map is more important than the “final” position of things. A constant instability of these positions can persist without narrowing down the benefit of the process.
            B-Mapping comes out of this field of desires. It can turn into a tool that is used for making plans, to find common ground and synergies. To understand different perspectives and to find structures that avoid one central perspective. Because of this it merges various concepts of structuring in order to bring a new approach of surrounding, clarify vision for some other projects, a possible approach of its structure, roles of the collaborators as well as pinpoints toward the existing uncertainties in order to bridge them.  etc.
            B-Mapping is a project of Nomad Dance Institute and was initiated during the first Nomad Dance Institute Meeting end of September 2013. B-Mapping is a collaborative project amongst Urban Kmet, Kai Simon Stoeger and Jasmina Založnik.
            Since 2013 they have met in different cities, working with various groups, alone or together with and on the tools of B-Mapping.
            B-Mapping has influenced and shared tools with the dramaturgical tool-project Duck Shaped Triangle, that Kai Simon Stoeger started at the beginning of 2016.
            B-Mapping has been used by Dejan Srhoj and Nina Božič in the workshop “Innovation leaders for courageous ideas - Eskilstuna Municipality” ( 2014 - dec 2015).
            B-Mapping has been used as a first step of the research / production process by Darko Dragicević, Martin Sonderkamp and Jasmina Založnik, which resulted in a performative installation Approximations (2015).

Mark
Mark