Mark
Publikacije / Publications

(Slo)


Revija Maska


Glas plesa

Letn XXXVI., št. 203-204 (jesen 2021)


Urednika: Pia Brezavšček in Rok Bozovičar
Gostujoča urednica: Jasmina Založnik 


Izid pričujoče številke je na nek način nadaljevanje razmišljanja, ki se je odprlo s člankom Bojane Kunst Glas plešočega telesa (The Voice of the Dancing Body, 2009), ki je izšel pred dvanajstimi leti v sestrski reviji Frakcija. Članek je svojevrstna nadgradnja monografije O glasu (Analecta, 2003) Mladena Dolarja (v angleškem jeziku je delo izšlo pod imenom A Voice and Nothing More (MIT Press, 2006)) skozi specifično pozicijo plesnega telesa. Skupaj z naglim razmahom študij o glasu, ki so sledile Dolarjevi monografiji, se je postopoma razmahnilo tudi raziskovanje glasu v koreografskih in plesnih praksah, kar seveda ne pomeni, da sodobni ples tudi v preteklosti ni imel glasu, temveč zgolj, da smo v zadnjih letih priča specifični usmeritvi nekaterih sodobnoplesnih ustvarjalcev k raziskavi glasu in njegovemu umeščanju v polje plesa in koreografije. 

Besedila v številki raziskujejo ambivalentno naravo glasu, saj je »dobiti glas«, kot pojasni Kunst, na eni strani izjemno emancipatorno, na drugi pa je glas, ki govori iz nas, vedno že nekaj nedomačnega, kar izstopi in destabilizira podobo subjekta. Pričujoča tema postavlja v ospredje pisave, ki izhajajo iz same prakse in v številnih primerih tudi neposredne izkušnje. Prispevki so dokaz heterogenosti pristopov v omenjeni domeni raziskovanja in ustvarjanja ter se s svojimi prepričljivimi vstopi kar sami ponujajo kot spodbuda za nadaljnje proučevanje. 

»Pišoče glasove« so priobčili: Urban Belina, Dejan Srhoj, Evelin Bizjak, Rok Vevar in Irena Z. Tomažin, Igor Dobričić, Ana Dubljević, Jonathan Burrows, Elina Pirinen, Guy Cools, Bojana Piškur, Jule Flierl, Luka T. Zagoričnik in Edka Jarząb; uredili pa: gostujoča urednica in članica sokuratorske ekipe CoFestivala Jasmina Založnik, skupaj s so-urednikoma revije Maska Pio Brezavšček in Rokom Bozovičarjem. 

(En)


Maska Journal


Voice of Dance

Year XXXVI., No. 203-204 (fall 2021)


Editors: Pia Brezavšček and Rok Bozovičar
Guest editor: Jasmina Založnik


This issue is a certain continuation of the reflection opened by Bojana Kunst’s article titled Glas plešočega telesa (The Voice of the Dancing Body, 2009) published 12 years ago in our sister journal Frakcija. The article is a unique upgrade of Mladen Dolar’s O glasu (Analecta, 2003; published in English as A Voice and Nothing More, MIT Press, 2006) through a specific position of a dancing body. Along with the rapid development of studies on voice that followed the publication of Dolar’s book, the exploration of the voice in choreographic and dance practices began developing, too. Of course, this does not mean that in the past dance had no voice – merely that in recent years, we have seen a specific orientation of certain researchers of contemporary dance towards studying voice and its positioning in the field of dance and choreography. 

The texts in this issue explore the ambivalent nature of voice since “to get a voice”, as explained by Kunst, is extremely emancipatory on the one hand, but on the other, the voice speaking from us is always something unfamiliar, something that stands out and destabilizes the image of the subject. The topic of this issue focuses on writings based on practice and, in multiple cases, also on direct experience. The articles prove how heterogenous the approaches are in this field of research and art. With their convincing entries, they offer themselves as an encouragement for further exploration.

The “writing voices” are: Urban Belina, Dejan Srhoj, Evelin Bizjak, Rok Vevar and Irena Z. Tomažin, Igor Dobričić, Ana Dubljević, Jonathan Burrows, Elina Pirinen, Guy Cools, Bojana Piškur, Jule Flierl, Luka T. Zagoričnik and Edka Jarząb. Their editors are: guest editor and member of the CoFestivala curating team Jasmina Založnik, and the two Maska editors Pia Brezavšček and Rok Bozovičar.

Mark