Mark
Ljudje / People
Foto: Urška Boljkovac


Jasmina Založnik
(Slo)

dr. Jasmina Založnik, dramaturginja, teatrologinja, recenzentka/kritičarka, producentka.
            Končala je magistrski študij filozofije na programu Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici. S pomočjo štipendije Ministrstva za kulturo RS in Elphinstone PhD Scholarship je zaključila doktorski študij na Oddelku za vizualno kulturo in filozofijo Univerze v Aberdeenu v Veliki Britaniji.
            Leta 2015 je prejela nagrado Ksenije Hribar v kategoriji kritika/dramaturgija/teorija, pri čemer je komisija v utemeljitvi izpostavila predvsem njeno angažirano prizadevanje za povezovanje aktualnih političnih in družbenih problematik s scenskimi praksami.
            Je aktivna članica kolektiva Nomad Dance Academy Slovenija, Mesta žensk in strokovnih združenj (Društvo kritikov in teatrologov, Društvo za sodobni ples) ter angažirana piska, dramaturginja, kuratorka, moderatorka, svetovalka, raziskovalka, umetniška sodelavka v domačem in mednarodnem polju.
            Prispevke objavlja v domačih in tujih znanstvenih in teoretskih revijah, kot so Maska, Dialogi, Amfiteater, Reartikulacija, Performance Research, AM – Journal of Art and Media Studies idr. Piše tudi spremna in analitična besedila za kataloge in gledališke liste.
            Umetniško soustvarja CoFestival, leta 2019 je sklenila programsko vodenje festivala Performa & Platforma, aktivno sodeluje z zavodom Cona.
            Kot dramaturginja je sodelovala z Ano Romih, Benom Novakom, Ajdo Tomazin, Sinjo Ožbolt, Mojco Kasjak, Ivanom Mijačevićem idr.
(En)

Jasmina Založnik PhD, dramaturg, theatrologist, critic, producer.
            Completed her Master's Degree in Philosophy at the Intercultural Studies – Comparative Studies of Ideas and Cultures program at the University of Nova Gorica. With the help of a bursary from the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Elphinstone PhD scholarship, she has completed a PhD at the Department of Visual Culture and Philosophy of the University of Aberdeen in the UK.
            In 2015 she was recipient of the Ksenija Hribar award for the Criticism/Dramaturgy/Theory category, with the jury highlighting in particular her engaged efforts to connect current political and social issues with performative practices.
            She is an active member of the NDA Slovenia collective, Mesto žensk and other professional associations (Association of Critics and Theatrologists, Association for Contemporary Dance), as well as an engaged writer, dramaturg, curator, moderator, advisor, researcher, artistic collaborator, at home as well as abroad.
            Her articles are published in local as well as foreign professional and theoretical journals, among them Maska, Dialogi, Amfiteater, Rearticulacija, Performance Research, AM – Journal of Art and Media Studies, etc. She aslo writes analytical and accompanying texts for catalogues as well as theatre and performance programmes and booklets.
            She co-curates CoFestival, and in 2019 finished with curating festival Performa & Platforma. Actively collaborates with Zavod Cona.
As dramaturg, she has collaborated with Ana Romih, Beno Novak, Ajda Tomažin, Sinja Ožbolt, Mojca Kasjak, Ivan Mijačević, among others.

Mark