Mark
Projekti / Projects


Dejan Srhoj

Kompozicije razlik /
Composing differences

Foto: Nada Žgank(Slo)
V Kompozicijah razlik Dejan Srhoj v trajnostnem procesu in na koreografski način raziskuje idejo skupnosti. S koreografskim delom odpira vprašanja in zagate, ki se tičejo so-bivanja.
            Kako plešem s sabo in kako ob drugem, kako z drugim in kdo je Drugi? Kdaj ples posameznikov ustvarja mnoštvo in kdaj postane skupnost?
            Vprašanje se v temelju nanaša na načine, kako so v sodobnem družbenem kontekstu telesa imunizirana (immunitas) ali odprta za relacijske situacije, solidarnost in različne manifestacije drugosti (communitas); družbene in človeške komponente. Gre za vprašanje, kako zaščitena so sodobna telesa (z različnimi »proti-virusnimi programi«), kako kompenzirajo negativne učinke sodobnih življenjskih stilov in kako takšna zmorejo vstopati v skupnostne odnose, ki so vselej negotovi, nestabilni, fluidni in pogajalski.
            Projekt se od leta 2017 razvija v okviru javnih dogodkov, rezidenc in delavnic, ki si sledijo kot epizode:

 1. Kompozicije Razlik, performativni dogodek, 5. december 2017, Dijaški dom Tabor

 2. Umetniška rezidenca, Dejan Srhoj, 12.–16. 3. 2018, studio Wiener Tanz
  →  Več

 3. Uglaševanje, koreografska delavnica, Ivan Mijačević, 20.–23. 3., studio Moj Korak
  →  Več

 4. Deljenje praks z Andrejo Rauch, Anjo Bornšek in Tomažem Simatovičem, 22.–26. 4. 2018, studio DUM, Ljubljana  
  →  Več

 5. Koreografska skica za Edvarda, projektni prostor Edvard, 21. in 22. 12. 2018 
  →  Več

 6. Plesni performans / instalacija: Izven delovnega časa, Beograd, festival Kondenz, 2. 11. 2019
  →  Več

 7. Umetniška rezidenca, Dejan Srhoj, 7.–24. 1. 2020, PAF
  →  Več
Foto: Marko Pejović(En)
In the longterm project Composing Differences Dejan Srhoj choreographically explores the idea of community. Through choreoraphic work he opens questions and connundrums regarding co-existence. 
            How do I dance with myself and how do I dance beside another, how do I dance with the other and who is the other? When does the dance of individuals create a multitude and when does it become a community? 
            The question is fundamentally concerned with the ways in which, in the contemporary social context, bodies are immunized (immunitas) or open to relational situations, solidarity, and the various manifestations of otherness (communitas); social and human components. It is a question of how protected contemporary bodies are (with various 'anti-viral programs'), how they compensate for the negative effects of modern lifestyles, and how as such they can enter into social relations which are always uncertain, unstable, fluid, and negotiable.    
            Since 2017 the project is developed in the frame of events open to the public, residencies, and workshops as a series of episodes:

 1. Kompozicije Razlik, performative event, 5. december 2017, Dijaški dom Tabor

 2. Artistic residency, Dejan Srhoj, 12.–16. 3. 2018, studio Wiener Tanz
  →  More

 3. Uglaševanje (Tuning), choreographic workshop, Ivan Mijačević, 20.–23. 3., studio Moj Korak
  →  More

 4. Sharing of practices with Andreja Rauch, Anja Bornšek and Tomaž Simatovič, 22.–26. 4. 2018, studio DUM, Ljubljana
  →  More

 5. Koreografska skica za Edvarda (A Choreographic Sketch for Edvard), project space Edvard, 21. in 22. 12. 2018
  →  More

 6. Dance performance / installation: Izven delovnega časa (Outside of working hours), Belgrade, festival Kondenz, 2. 11. 2019 
  →  More

 7. Artistic residency, Dejan Srhoj, 7.–24. 1. 2020, PAF
  →  More

Mark
Mark