Mark
Projekti / Projects


Koreografski obrat / Choreographic Turn
choreographic-turn.net(Slo)


KAJ JE KOREOGRAFSKI OBRAT?

Namesto celočevernih predstav, ki so od začetka sedemdesetih let preteklega stoletja postale pravilo sodobnoplesne proizvodnje, je Koreografski obrat oblika predstavljanja kratkih koreografskih in drugih predstavitvenih oblik sodobnega plesa, ki se zvrstijo v enem samem večeru. Njegova funkcija je, širiti spekter koreografskih oblik, estetik in praks, ki obstajajo druga ob drugi in se lahko oplajajo, omogočiti koreografom preizkušanje zamisli in konceptov pred občinstvom brez tveganj, kvarnih posledic ali javnih pritiskov, zagotoviti različne formate njihove možne refleksije, generirati jezik refleksije (nove oblike teoretizacij koreografskih praks) ter javnost na različne načine informairati o plesnem delu v vseh njenih možnih časovnostih.

Obrat v imenu pomeni preokret v dolžini, kolažnih predstavitvah in formatu, ki združuje umetniške, kuratorske, teoretsko-zgodovinske in izobraževalne plesne prakse, hkrati pa je obrat tudi organizacija proizvodnje, ki omogoča, da se kompozicijske, konstrukcijske, performativne in diskurzivne oblike plesa srečajo, da imajo naše različne dejavnosti zagotovljen predstavitveni prostor, svojo legitimiteto in da si jih je mogoče na enem mestu ogledati v njihovih razlikah.

Koreografski obrat si prizadeva uvesti fluidnost funkcij pri njihovih proizvajalcih: producenti, kuratorji ter umetniki od dogodka do dogodka Koreografskega obrata menjajo svoje ustvarjalne in proizvodne funkcije. Vsak kuratorski sklop Koreografskega obrata bo oštevilčen in dokumentiran. Njegove programske enote (posamezna dela, ki so predstavljena v okviru posameznega Koreografskega obrata) se lahko razvijajo in pojavijo v naslednji razvojni fazi na naslednjem koreografskem obratu, lahko se razvijejo tudi v celovečerne predstave, vkolikor se izkaže, da imajo za to potencial, v prostor se lahko umeščajo na galerijski (več enot sočasno) ali gledališki način (z različnimi prostorskimi orientacijami med avdiotrijem in odrom).

Vabljeni k branju zapisa Pie Brezavšček o  Koreografskem obratu #5 na portalu neodvisni.art


KOLOFON
Produkcija: Nomad Dance Academy SlovenijaKoprodukcija: Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana

S finančno podporo: Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo. Koreografski obrat #1 je podprt tudi s strani EU (Ustvarjalna Evropa) v okviru projekta Life Long Burning znotraj programske linije Performance Situation Room.


(En)WHAT IS THE CHOREOGRAPHIC TURN?

Instead of full-length performances, which have become the rule in contemporary dance production since the early 1970s, the Choreographic Turn is a form of presenting short choreographic and other presentational forms of contemporary dance that take place in a single evening. Its function is to expand the range of choreographic forms, aesthetics and practices which exist side by side and can enrich each other, to allow choreographers to test ideas and concepts in front of an audience without risk, harmful consequences, or public pressure, to provide potential reflections to different formats, to generate a language for reflection (new forms of theorizing choreographic practices), and to inform the public in various ways about dance work in all its possible temporalities.

The ’turn’ in the title implies a reversal in length, collage-presentations, and format, which brings together artistic, curatorial, theoretical-historical, as well as educational dance practices. At the same time in the Slovene language ‘turn’ (obrat) signifies the organization of production that allows compositional, constructional, performative, and discursive forms of dance to meet, that our various activities have a guaranteed presentation space, their legitimacy, and can be seen in one place in all their differences.

The Choreographic Turn strives to introduce a fluidity of functions among its producers: producers, curators, and artists switch their creative and productive functions from event to event. Each curatorial set of the Choreographic Turn will be numbered and documented. Its program units (individual works presented within each Choreographic Turn) can be developed and can appear again in their next phase at the next Choreographic Turn. They can also be developed into full-length performances, insofar as they prove to have the potential for this. They might be placed in the space of a gallery (several pieces or works simultaneously) or in a theatrical manner (with different spatial orientations between the auditorium and the stage).    


CREDITS
Production: Nomad Dance Academy SloveniaCoproduction: Stara mesta elektrarna – Elektro Ljubljana

With the financial support of: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the City of Ljubljana – Department of Culture (Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo). Choreographic Turn #1 was supported from the side of EU (Creative Europe) in the frame of Life Long Burning project within the programme line Performance Situation Room.Mark
Mark