Mark
Projekti / Projects


Marjeta Kamnikar, Gregor Kamnikar & družina / family  

M

Foto: Sunčan Stone, Klemen Papež, Barbara Novak, Mesto žensk, Cirkulacija2, Nelson Valmor


→  Voda teče in vse reče / Water flows and says it all z Barbaro Novak / with Barbara Novak
→  Posta(vl)janje z Nelsonom Valmorjem / Setting up/Becoming with Nelson Valmor
→  Dotik s Tino Dobaj in Andrejem Hrvatinom / Touch with Tina Dobaj and Andrej Hrvatin
→  Pisma s Tejo Reba in Dragano Alfirević ter Mihaelo Ciuha in drugimi / Letters with Teja Reba and Dragana Alfirević, as well as Mihaela Ciuha and others
→  MC2=Ǝ z Iskro Šukarovo, Viktorijo Iliosko in Eleno Ristesko ter Cirkulacijo2 / MC2=Ǝ with Iskra Šukarova, Viktorija Ilioska and Elena Risteska, as well as Cirkulacija2
→  Knjiga oglja z Mihaelo Ciuha / The book of charcoal with Mihaela Ciuha
(Slo)
je dokumentacijska in dokumentarna gibalna igra srečanj. Srečujejo se različne igre, ljudje, formati, prakse, mediji, ideje in širijo idejo družinskosti. Družina ni samo genska. (Re)Produkcija ni samo kapitalistična.
            Gregor je leta 2007 rekel Marjeti, ki ji je zmanjkovalo priložnosti za gibanje, da lahko začne plesati. In res, Marjeta ja zavihala rokave in se pognala v ples. Nastalo je mnogo različic tega skoka v ples (srečanje, predstava, instalacija, pisma ...). Od takrat se Marjeta z drugimi, ki postajajo del igre in posledično družine, potaplja v »trenutke, da postanejo dogodki tako, da (iz)najdejo svojo dokumentacijo v kateremkoli že mediju«*.
            Leta 2017 je Nomad Dance Academy Slovenija povabil Mv projekt Dance On Pass On Dream On. Ko se je praksa igre srečevala s praksami najrazličnejših avtorjev, je nastalo obilo srečanj v različnih formatih. To srečevanje praks je obrodilo tako bogato dokumentacijo, da je lahko vsaj šest trenutkov postalo šest dogodkov.


Igra srečanj
Zasnova celotne igre M in prvotna igralca igre M: Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar
Produkcija: Gregor Kamnikar, Federacija, Nomad Dance Academy Slovenija
Koprodukcija: idto.upri.se, Svet
Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund
Program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON podpira tudi M.
*Citiranje Klemna Papeža, enega izmed prvih igralcev igre M: "Trenutek postane dogodek, ko (iz)njade svojo dokumentacijo".(En)
is a documentary and documentary-moving game of meetings. Various games, people, formats, practices, mediums, ideas meet and disseminate the notion of family. Family is not only genetic. (Re)Production is not only capitalist.
            In 2007, Gregor told Marjeta, who was short on opportunities to move, that she might begin dancing. And really, Marjeta rolled up her sleeves and started dancing. Many variations of this leap into dance have arisen – meetings, performances, installations, letters... Since then, together with others who have become part of the game and consequently, the family, Marjeta has immersed herself into »moments becoming events by finding/inventing their documentation in any medium«*. 
            In 2017 NDA Slovenia invited Minto the project Dance On Pass On Dream On. When the practice of the game met with a variety of artists and authors, an abundance of meetings, resulting in different formats, happened. This encounter of practices produces such a rich documentation that six moments could become six events very easily.


A game of meeting
Design of the game Mand original players: Marjeta Kamnikar and Gregor Kamnikar
Production: Gregor Kamnikar, Federacija, NDA Slovenia
Support: Mestna občina Ljubljana, Erferifund
Also supported by the EU program Creative Europe in the frame of DANCE ON, PASS ON, DREAM ON
*quoting Klemen Papež, one of the first players of the game: »moments becoming events by finding/inventing their documentation in any medium«.

Mark
Mark