Mark
Publikacije / Publications

(Slo)

Publikacija Nomad Dance Academy 2005–2010


Izbrala in uredila Dragana Alfirević, Gregor Kamnikar


S publikacijo o prvih petih letih dela regionalne mreže Nomad Dance Academy (2005–2010) želimo predstaviti, kaj vse je enaindvajset ustanovnih članov in šest partnerskih organizacij ustvarilo na različnih ravneh plesa in koreografije: na ravni izobrazbe, kuriranja, teorije in kritičnega pisanja, mednarodne produkcije ter vključitve v evropske projekte in mreže. Vedno smo gojili celostni pogled na umetniško delo, nikoli kategorizirali ali ločevali izobrazbe od stvaritve ali pisanja od prakse. Takšen pogled nam je omogočil obilo svobode in iz te svobode se je rodila ideja “vse je izobrazba”. In ta ideja je bila podlaga projektom, kot so Nomad Dance Institut, SoPoučevanje (CoTeaching), Začasni slovenski plesni arhiv in drugi.
            V publikaciji smo poskusili omeniti in narediti spisek vseh dejavnosti in ljudi, vključenih vanje, oceniti svoje delo ter biti kritični do svoje okolice in samih sebe. Ta povzetek nam je pomagal ustvariti tisti “mi”, na katerem stoji naše delo. Tudi petnajst let kasneje.


(En)

Nomad Dance Academy Publication 2005 - 2010


Edited and selected by Dragana Alfirević, Gregor Kamnikar


By making the publication on the first five years of work of the Nomad Dance Academy regional network (2005-2010) we indented to recount what had all been undertaken by the twenty-one founding members and the six founding partner organizations, on various levels of dance and choreographic work: education, curation, theory and critical writing, international production and involvement in European projects and networks. We have always nourished a holistic view of artistic work, never categorizing and separating education from creation and writing from practice. This perspective gave us a lot of freedom from which the idea that “all is education” was born. It was this idea that has been underlying in our projects afterwards such as Nomad Dance Institute, CoTeaching, The Temporary Slovenian Dance Archive and others.
            Throughout the publication, we tried to mention and list all activities, people involved, to evaluate our own work and be critical towards our environment and ourselves. This summary helped us create the “we” on which our work is still based, fifteen years later.

Mark