Mark
Ljudje / PeopleFoto: Urška Boljkovac


Rok Vevar
(Slo)

Rok Vevar je diplomiral je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V 90. letih je obiskoval Gledališko in lutkovno šolo – Kozmopolitsko delavnico umetnosti (GILŠ KODUM) na takratni ZKOS. Je publicist na področju sodobnih scenskih umetnosti ter zgodovinar in arhivar sodobnega plesa. Članke in kritike je objavljal v vrsti dnevnih časopisov (Delo, Finance, Večer), v strokovnih revijah (Maska, Frakcija) ter v domačih in tujih priložnostnih publikacijah. Kot dramaturg je sodeloval z umetnicami in umetniki s področja sodobnega plesa in gledališča (Sinja Ožbolt, Jana Menger, Goran Bogdanovski, Andreja Rauch Pozdravnik, Snježana Premuš, Kaja Lorenci, Dejan Srhoj, Oliver Frljić, Ana Vujanović, Saša Asentić). S Simono Semenič sta ustvarila tri avtorske predstave: Polna pest praznih rok (2001), Solo brez talona (2003) in Kartografija celovečernih slik (2005). V okviru festivalske mreže FIT (Poljska, Finska, Slovaška, Slovenija) in na mednarodnih festivalih (Bolgarija, Latvija, Hrvaška) je poučeval mlade kritike, plesne dramaturge in publiciste, na Akademiji za ples in AGRFT v Ljubljani pa zgodovino, dramaturgijo, analizo, teorijo sodobnega plesa in gledališko kritiko. Od leta 2010 je aktiven član balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy in njenih različnih umetniških, pedagoških in produkcijskih programov. V okviru projekta Nomad Dance Institute je iniciiral arhiviranje in zgodovinjenje koreografskih praks v tej regiji, izsledke zgodovinskih raziskav je objavil v dveh številkah revije Maska (Premiki sodobnega plesa II, Avtonomija plesu). Leta 2012 je v svojem stanovanju ustanovil »Začasni slovenski plesni arhiv« in ga aprila 2018 preselil v Muzej sodobnih umetnosti Metelkova v Ljubljani (svoj arhiv je predstavil tudi na Univerzi Harvard, ZDA). Ustanovil je festival plesnih perspektiv Ukrep in ga med letoma 2008–2010 v Plesnem teatru Ljubljana kuriral skupaj s Sinjo Ožbolt, od leta 2012 pa je sokurator mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival (Nomad Dance Academy Slovenija, Kino Šiška). Izbor svojih kritik in člankov je objavil v knjigi Rok za oddajo (2011), leta 2018 je uredil knjigo Dan, noč + človek = Ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960, za katero je izbral gradiva in napisal spremna besedila. Leta 2020 je izšla njegova monografija Ksenija, Xenia: Londonska plesna leta Ksenije Hribar 1960–1978. Za svoje delo je leta 2019 prejel nagrado Ksenije Hribar ter leta 2020 Priznanje Vladimirja Kralja za dosežke na področju gledališke kritike in teatrologije za
obdobje 2018–2019. Leta 2020 je kot sokurator sodeloval pri razstavah Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija Božidarja Dolenca in SPOZNANJE!
UPOR! REAKCIJA! Performans in politika v devetdesetih letih v pojugoslovanskem
kontekstu v Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova. V akademskih letih 2020/21 ter
2021/2022 je poučeval na Privatni univerzi Antona Brucknerja (Anton Bruckner
Privatuniversität) v Linzu (Avstrija), oddelku za sodobni ples in raziskave gibanja. Bil je
član več strokovnih komisij (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, mestna občina
Maribor) in žirij (Borštnikovo srečanje, Gibanica). Je samozaposlen na področju kulture.

(En)

Rok Vevar graduated from the Department of Comparative Literarture and Literary Theory at the Faculty of Philosophy in Ljubljana. In the 1990s he attended the Theatre and Puppetry School – Cosmopolitan art workshop (GILŠ KODUM) at the then called, ZKOS (Zveza kulturnih organizacij Slovenije - Union of Cultural Organizations of Slovenia). He is a publicist in the field of contemporary performing arts, and a historian and archivist of contemporary dance. He has published articles and reviews in a number of daily newspapers (Delo, Finance, Večer), in professional journals (Maska, Frakcija), as well as in Slovenian and foreign periodicals. As dramaturg, he has collaborated with artists from the field of contemporary dance and theatre (Sinja Ožbolt, Jana Menger, Goran Bogdanovski, Andreja Rauch Pozdravnik, Snježana Premuš, Kaja Lorenci, Dejan Srhoj, Oliver Frljić, Ana Vujanović, Saša Asentić). Together with Simona Semenič, he has created three plays: Polna pest praznih rok (Fistful of Empty Hands), 2001, Solo brez talona (Solo Without Talons), 2003, and Kartografija celovečernih slik (Cartography of Full-Length Images), 2005. In the frame of the network of festivals FIT (Poland, Finland, Slovakia, Slovenia), as well as at international festivals (Bulgaria, Latvia, Croatia), he taught young critics, dance dramaturgs, and publicists. At the AGRFT academy (Academy of Theatre, Film and Television) in Ljubljana he taught history, dramaturgy, analysis, theory of contemporary dance, as well as theatre criticism. Since 2010, he is an active member of the Balkan network for dance, Nomad Dance Academy, and its various artistic, educational, and production programs. As part of the Nomad Dance Institute project he initiated the archiving and historization of choreographic practices in the region, and published the findings of this research in two issues of the journal Maska (Premiki sodobnega plesa II/Movements in Contemporary Dance II, Avtonomija plesu/Autonomy to Dance). In 2012 he established the Temporary Slovenian Dance Archives in his own apartment, moving it to MSUM (Museum of Contemporary Art Metelkova) in Ljubljana in April 2018. He has also presented his archive at Harvard University, USA. He founded and co-curated with Sinja Ožbolt the festival Ukrep, which was a festival for perspectives in dance in Ljubljana at PTL (Dance Theatre of Ljubljana), from 2008-2010. Since 2012 he co-curates the international dance festival CoFestival (Nomad Dance Academy Slovenija, Kino Šiška). A selection of his reviews and articles was published in the book Rok za oddajo (Deadline), in 2011, and in 2018 edited of the book Dan, noč + človek = Ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960 (Day, night + man = Rhythm: An Anthology of Contemporary Slovene Journalism 1918-1960), for which he sellected materials and wrote accompanying texts. In 2020, his new monograph Ksenija, Xenia: Londonska plesna leta Ksenije Hribar 1960–1978 (Ksenija, Xenia: The London Dance Years of Ksenija Hribar 1960-1978). In 2019, he received the Ksenija Hribar Award for his work, and in 2020, the Vladimir Kralj Award for achievement in the field of theatre criticism and theatre studies for the period 2018-2019. In 2020, as co-curator, he participated in the exhibitions Autography, Uncanniness, Rebellion: the Photography of Božidar Dolenc and REALIZE! RESIST! REACT! Performance and Politics in the 1990s in the Post-Yugoslav Context at the Museum of Contemporary Art Metelkova. In the academic years 2020/21 and 2021/2022 he taught at the Anton Bruckner University (Anton Bruckner Privatuniversität) in Linz, Austria, at the Department of Contemporary Dance and Movement Research. He was a member of several expert panels (Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Maribor) and juries (Maribor Theatre Festival, Gibanica). He is self-employed in the field of culture.


Mark