Mark
Ljudje / People


Tjaša Pureber
(Slo)

Tjaša Pureber je diplomirana politologinja teoretsko-analitske smeri na Fakulteti za družbene vede. V sklopu doktorata sociologije kulture na Filozofski fakulteti se ukvarja predvsem z raziskovanjem sodobnih družbenih gibanj. Vrsto let je delovala v novinarstvu, kjer je pisala predvsem o notranji politiki, kasneje pa je delovala na vsebinski mreži nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija. Preden je v letu 2017 prevzela vodenje strokovne pisarne je bila vodja zagovorništva, pred tem pa strokovna sodelavka. Večinoma se je ukvarjala z vprašanji zakonskih predlog urejanja pogojev za delo na področju kulture in umetnosti. Bila je vodja odnosov z javnostmi na Mestu žensk, trenutno je vodja odnosov z javnostmi Gledališča Glej. Sodeluje s številnimi organizacijami v kulturi, denimo Zavodom Bunker, Zavodom SCCA, MSUM+, Nomad Dance Academy itn. Bila je članica vrste komisij in strokovnih skupin na Ministrstvu za kulturo in Mestni občini Ljubljana.(En)

Tjaša Pureber is a graduate of Political Science from the Faculty of Social Sciences. As part of her PhD in Sociology of Culture at the Faculty of Philosophy, she is primarily engaged in researching contemporary social movements. She worked in journalism for several years, writing mainly on national politics, and later worked for Asociacija (Association – a network of NGO’s and the self-employed in the arts and culture). Before taking over the role of running the office in 2017, she was the leader for advocacy, and before that, expert associate. She dealt mainly with issues of statutory proposals regulating work conditions in the field of arts and culture. She was the public relations manager at Mesto žensk (City of Women) and is currently the public relations manager at Gledališče Glej (Glej Theatre). Collaborates with many cultural organizations, such as Zavod Bunker, Zavod SCCA, MSUM+, NDA, etc. She has sat on several juries and expert groups at the Ministry of Culture and the City of Ljubljana.    


Mark