Mark
Projekti / Projects


Mala Kline

VENERA: med ujetostjo in letenjem /
VENUS: between captivity and flightFoto: Urška Boljkovac
(Slo)

Predstava VENERA: med ujetostjo in letenjem temelji na Botticellijevi sliki Rojstvo Venere, ki prikazuje trenutek njenega vznika iz morske pene. Rojstvo Venere se zgodi kot rez, ki razloči nebo in zemljo in tako ustvari vmesni prostor, v katerem stvarstvo nenehno postaja. Brez reza namreč ni ne pogleda ne stvarjenja. Le inercija.

Slika je izhodišče za nastanek besedila in plesnega materiala, ki vsak na svoj način odpirata njena različna možna branja in pomenjenja. Predstava sočasno postavlja dva svetova, ki sta hkrati prisotna. Svet sanjskih podob nenehno prekinja tu in zdaj telesa, ga naseljuje, izziva in

preoblikuje. Razprta vmesnost je prostor brezmejne ustvarjalnosti, iz katere izhaja mnoštvo oblik in njihovih variacij. Iz teh nastaja vizualna pesem v času, ki nas naslavlja z vprašanji telesa in izkustva, odnosa do drugega, pogleda in odgovornosti, želje kot gonilne sile stvarstva, in našega prisostvovanja v nenehnem postajanju, ki ga uteleša narava. Gledališke podobe nas vabijo k motrenju nenehnega porajanja v prostor in čas, ustvarjalne imaginacije in lepote ustvarjenega.

‘VENERA: med ujetostjo in letenjem je odrska kontemplacija odnosa med podobo, telesom in sanjami. Predstava, katere naslov se nanaša na istoimensko sliko renesančnega umetnika Sandra Boticellija, je raziskovanje načina, kako skozi nizanje podob prodremo onkraj podobe, v bolj neposredno izkušnjo življenja in narave v njenem nenehnem postajanju. Preplet podob, poezije pisane iz sanj in glasbe razgrinjajo več med seboj sprepletenih tem kot so afirmacija telesa in izkustva, odnos do drugega, pogled in odgovornost, želja kot gonilna sila stvarstva, in naše prisostvovanje v nenehnem postajanju, ki ga uteleša narava.’ Mala Kline

Na odru je Malino živo in posneto telo oziroma več njih; projekcije na koprenasti površini na vizualni ravni vzpostavljajo plasti podob in se igrajo s sencami, (ne)vidnostjo, z multipliciranjem, razstavljanjem in sestavljanjem podobe ter tako na oder prinašajo svet sanjskih podob. Nika Arhar

Besedilo, uporabljeno v predstavi, je v angleščini.


Koncept, koreografija, besedilo in izvedba: Mala Kline
Scenografija, kostumografija, fotografija: Petra Veber
Glasba: Kristjan Krajnčan
Režija filma: Mala Kline, Hana Vodeb
Kamera: Hana Vodeb in Darko Herič
Video sinhronizacija in mapiranje: Hana Vodeb
Filmska montaža: Hana Vodeb
Oblikovanje svetlobe in tehnično vodstvo: Jaka Šimenc
Prevod besedil: Katja Kosi
Izvršna produkcija: Ajda Kline
Produkcija: ELIAS 2069 in Mercedes Klein
Koprodukcija: Center kulture Španski borci / Zavod EN-KNAP, Kino Šiska and Nomad Dance Academy Slovenija
Podprlo Ministrstvo za kulturo Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.

Hvala Domen Hajnšek, Vid Martinčič, Katarina Morano, Blaž Celarec, Gašper Puntar and Matija Zvezdan Puntar Kline.(En)

VENUS: between captivity and flight is a performance based on Sandro Botticelli’s painting The Birth of Venus depicting the moment of her emergence from sea foam. The birth of Venus occurs as a cut that distinguishes between heaven and earth, thus creating an in-between, wherein creation occurs continuously. Without a cut, there is no gaze and no creation. Only inertia.

The painting is the starting point for the creation of text and the dance material which, each in their own way, offer the possibility of different readings and meanings. The performance juxtaposes the two worlds simultaneously present. The world of dream images constantly interrupts the here and now of the body, inhabiting it, challenging it, and transforming it. The space between is one of boundless creativity, from which a multitude of forms and their variations emerge. They create a visual poem in time, one that poses questions about corporeality and sentience, relationality, the gaze and responsibility, desire as a drive of creation, human participation in ceaseless becoming embodied in nature. The performance’s imagery invites us to contemplate the constant birthing into space and time, creative imagination and the beauty of creation.

‘VENUS: between captivity and flight is a performative reflection on the relationship between image, body and dreams. The performance that refers to the painting of the same name by the Renaissance artist Sandro Botticelli is really a contemplation on how can we, through the images, move beyond the images, into a more direct experience of life, of nature in its constant becoming. The whirlwind of moving images, poetry written from dreams and music unfold several intertwined topics such as the body in its experiencing, the relationship to the other, the gaze and its responsibilities, desire as the driving force of all creation, and how we partake in the ceaseless becoming that nature is.’ (Mala Kline)

‘On stage is Mala’s real and virtual body or several of them; the projections onto a veil-like surface on a visual level establish layers of images and play with shadows, (in)visibility, by multiplying, deconstructing and reassembling the image, thus bringing the world of dream images to the stage.’ Nika Arhar

All text in the performance is in English.


Concept, choreography, text in performance: Mala Kline
Set-design, costumes, light-design, photography: Petra Veber
Music: Kristjan Krajnčan
Film direction: Mala Kline, Hana Vodeb
Camera: Hana Vodeb in Darko Herič
Video synhronization and mapping: Hana Vodeb
Film edit: Hana Vodeb
Light-design in technical direction: Jaka Šimenc
Translation: Katja Kosi
Executive production: Ajda Kline
Produkction: ELIAS 2069 in Mercedes Klein
Co–production: Center kulture Španski borci / Zavod EN-KNAP, Kino Šiska and Nomad Dance Academy Slovenia
Support Ministry of Culture of Slovenia, City of Ljubljana, Department for Culture

Thanks to Domen Hajnšek, Vid Martinčič, Katarina Morano, Blaž Celarec, Gašper Puntar and Matija Zvezdan Puntar Kline

Mark
Mark