Mark
Projekti / ProjectsZačasni slovenski plesni arhiv /
The temporary slovenian dance archives
(Slo)

Ustanovitelj Začasnega slovenskega plesnega arhiva (2012), Rok Vevar, se v zadnjih letih intenzivno ukvarja z zgodovinskim pregledom razvoja plesa na Slovenskem in ustvarja lastni dokumentarni in avdiovizualni arhiv. Gradivo se pretežno osredotoča na sodobne scenske umetnosti, ples in gledališče zunaj institucionalne scene v zadnjih dvajsetih letih. Vsebuje obsežno zbirko časopisnih izrezkov, kataloge plesnih festivalov, kartoteke plesalk/plesalcev in koreografinj/koreografov, del fotografske zapuščine Božidarja Dolenca s področja gledališča in plesa in druga fotografska gradiva, plesne filme, posnetke predstav in dokumentarne filme. Materiali so na voljo predvsem za študijsko rabo.
            Začasni slovenski plesni arhiv vsebuje donacije iz arhiva Neje Kos, dediščino Ksenije Hribar, zbirke video dokumentov s predstav Mateje Bučar, gledališke liste Opere in baleta SNG Ljubljana iz obdobja Pie in Pina Mlakarja (1946–1958; donacija podvajajočih se gradiv SGM), donacijo Karle Železnik, donacijo podvajajočih se DVD ploščkov iz arhiva Zavoda Bunker, donacijo Maske in Exodosa (posamezni kosi ob selitvi Exodosa 2003), donacijo Društva za sodobni ples, zasebno zbirko gradiv in knjižnico Roka Vevarja.
            Rok Vevar je arhiv odprl za javnost na svojem domu na Celovški 125 v Ljubljani, kjer se je javnost lahko dvakrat tedensko ali po dogovoru zglasila na ogled gradiva. Namesto članarine so se uporabniki zavezali, da bodo uporabljeno gradivo poskenirali v skladu z arhivskimi standardi.
            Začasni slovenski plesni arhiv je bil marca 2018 prenesen v varovanje v prvo nadstropje Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, kjer Rok Vevar uprizarja živi arhiv v trajanju. Postopek arhiviranja – od zbiranja do sistematizacije in javne dostopnosti – je viden. Začasni slovenski plesni arhiv tako postane performativna časovnospecifična in situ instalacija, ki prikaže arhiv kot časovno razvijajočo se, nikoli zaključeno tvorbo. Arhivar kot posameznik vstopa v institucionalni okvir, v katerem ima prostorsko in materialno podporo, hkrati pa ohranja samostojnost.
Foto: Urška Boljkovac(En)

Rok Vevar, the founder of the Temporary Slovene Dance Archive (2012) has dedicated a great deal of time and effort to creating an historical overview of the development of dance in Slovenia, in the process compiling his own documentary and audiovisual archive. Most of the material concerns contemporary scenic arts, dance and theater of the non-institutional scene over the past 20 years. The archive is comprised of a massive collection of newspaper clippings, dance festival catalogues, a register of Slovene dancers and choreographers, part of Božidar Dolenc’s photographic legacy covering dance and theater, other photographic material, dance films, footage of performances, and documentary films. The material is available primarily for the purpose of study.
            The Temporary Slovene Dance Archive includes donations from Neja Kos’s archive; Ksenija Hribar’s legacy; a collection of video documents of Mateja Bučar’s performances; the Slovene National Theater Opera and Ballet Ljubljana programs from the time of Pia and Pino Mlakar (1946–1958; a donation of copies of the Slovene Theater Institute); Karla Železnik’s donation; a donation of DVD copies from the Zavod Bunker Archives; donations by Maska and Exodos (certain items on the occasion of Exodos’s move in 2003); a donation by the Contemporary Dance Association of Slovenia; and Rok Vevar’s own library and collection of materials. Vevar first opened the archive to the public in his apartment at Celovška 125 in Ljubljana, where people could access the material two days a week or by appointment. In lieu of a fee users committed to scan the desired materials to archival standards.
            In March 2018, the Temporary Slovene Dance Archive was transferred into the keeping of the Museum of Contemporary Art Metelkova in Ljubljana. The archive is on view and accessible on the first floor, where Vevar also performs a live archive-in-progress: the archiving procedure – from collecting and systematizing to providing public accessibility – is all made visible. The Temporary Slovene Dance Archive has thus become a performative, time-specific and site-specific installation presenting the archive as a structure evolving over time and without end. Entering the institutional framework as an individual, the archivist has found material support and space while retaining his independence


   

Foto: Urška Boljkovac

S(V)ODOBNOST
(Slo)

V projektu S(v)odobnost je pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvijalo programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod so s projektom nagovarjali tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.
            Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.
            Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljiv del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.
            Projekt je trajal od oktobra 2018 do konca leta 2019.


Partnerji

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
Društvo ŠKUC
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija


Pridruženi partnerji

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje
(En)

With the project S(v)odobnost five organizations from various fields of contemporary art developed cultural and artistic education programes aimed at young people between the ages of 14 to 20. Through this project the participating organizations also offered support to educators and teaching staff who wish to bring their students closer to contemporary arts practices and the spaces in which these can be experienced.  
            We are convinced that the contemporary arts broaden horizons and foster creative expression of young people, as well as provide teachers with a range of fresh approaches to addressing pressing social issues – both inside and outside the classroom.
           Our desire is for young people to be able to encounter contemporary arts on a regular basis, which is why, within the frame of the project S(v)odobnost and in the longterm, we endeavor to make art education an indispensible part of all levels of education. In the short term, we aim to create working conditions in which organizations in the fields of contemporary art can continuously, and above all thoroughly and in dialogue with pedagogues, develop, test, and upgrade their educational activity.    
           Project duration: October 2018 – end of 2019


Partners

SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana
City of Women – Association for the Promotion of Women in Culture
Kulturno umetniško društvo Mreža
Društvo ŠKUC
Nomad Dance Academy Slovenia


Associated partners

Poljane High School
MG+MSUM (Museum of Modern Art + Museum of Contemporary Art Metelkova)
Kino Šiška – Center for Urban Culture
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje


Mark
Mark